Om os

Vores vision

Vi skaber et bæredygtigt og menneskeligt samfund gennem digitalisering og innovation.

Vores forretningsidé

Ved at kombinere vores strategiske evner med passionen for teknologi og kreative løsninger skaber vi digitale muligheder og værdi på lang sigt.

Vores nøgleord

  • Vi er anstændige
  • Vi er i tilgængelige
  • Vi brænder for innovation


Knowit AB (publ) er en konsulentvirksomhed, der inden for den stadigt hurtigere voksende digitalisering skaber unik kundeværdi ved at tilbyde leverancer fra de tre forretningsområder, Experience, Insight og Solutions. Det er vores evne til at kombinere kompetencer inden for design og kommunikation, management consulting samt it, der adskiller os fra andre konsulentvirksomheder. Knowit er præget af åbenhed, forståelse for kundens forretning, høj specialistkompetence og viljen til konstant at udvikle sig. Knowit blev etableret i 1990 og har i dag cirka 2300 medarbejdere repræsenteret 14 steder i Sverige og seks i Norge samt i hhv. Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB er børsnoteret på den Nordiske Børs i Stockholm.

Tre forretningsområder

Forretningsområdet Knowit Experience er blevet kaldt Nordens førende kommunikations- og digitale bureau og er repræsenteret i fire lande. Gennem målrettet digital tilstedeværelse og berigende brugeroplevelser via internet, mobile enheder og sociale medier hjælper vi foretagender, organisationer og andre virksomheder med at nå deres forretningskritiske mål.

Knowit Insight er med sine næsten 300 konsulenter et af de stærkeste management konsulenthuse i Norden. Vi er specialiseret i at hjælpe vores kunder med at udvikle og forstærke de evner og kompetencer der kræves af fremtidens succesfulde organisationer.

Knowit Solutions hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle deres virksomheder gennem forskellige it-løsninger. Vi tilbyder spidskompetencer til alle dele af systemudviklingsprocessen – lige fra idé, arkitektur og projektstyring over til systemudvikling, implementering, test og sikkerhed.

Finansielle oplysninger, selskabsledelse og presse

Informationer til pressen og vedrørende Knowits finansielle oplysninger, selskabsledelse og aktier findes på Investor Relations.

Vores bæredygtighedsarbejde

Knowits rolle i samfundet er blevet vigtigere i takt med en stadig mere digitaliseret verden. At vi forstår, hvordan samfundet ændrer sig, betyder, at vi bedre kan gribe chancerne, håndtere de forskellige risici og udvikle vores forretninger. Noget af vores vigtigste arbejde er bæredygtighedsarbejdet.

For os handler holdbarhed om at skabe langsigtet værdi ved at integrere miljømæssige, sociale og finansielle risici og muligheder i forretningsstrategi og aktiviteter. At integrere bæredygtighed er med til at skabe en attraktiv og fleksibel virksomhed, der er rustet til et forretningslandskab under forandring.

Med udgangspunkt i visionen om et bæredygtigt og menneskeligt samfund gennem digitalisering og innovation kan vi være en positiv kraft i spørgsmål, der vedrører både miljø og bæredygtighed i et større perspektiv.

Vores strategier afspejler de ti principper i FN's Global Compact, hvilket betyder, at vi skal drive vores forretninger på en etisk korrekt måde med respekt for egne og andres medarbejdere og minimere den negative miljøpåvirkning. På baggrund af disse principper bestræber vi os på at udvikle virksomheden i overensstemmelse med god forretningsskik og handle korrekt inden for områder som f.eks. menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption.

Vores Code of Conduct, mangfoldigheds- og ligestillingspolitik, samt miljøpolitik er regelsæt, der styrer og afspejler vores arbejde på bæredygtighedsområdet.

Sådan bidrager vi til et bæredygtigt miljø

Med fremtiden i fokus

De tendenser, som ofte siges af have en afgørende betydning for samfundets fremtid, er spørgsmålet om en opkoblet verden, demografiske forandringer, knappe ressourcer og klimaforandringer. Det er drivkræfter, som påvirker vores miljø, hvordan samfundet udvikler sig, hvilke virksomheder de ansatte vil arbejde for, og hvordan kunderne og samfundet opfatter os.

En stadig mere opkoblet verden

Udviklingen i retningen af en opkoblet verden kan sammenfattes med digitalisering og automatisering, der styrker relationer, øger effektivisering og muliggør innovation. Ny teknik ændrer ikke bare vores måde at leve på, men også vores principper og relationer.

Med den tekniske udvikling opstår der også trusler mod den personlige integritet, sikkerhedsmangler og hacking af data, internetkriminalitet og øgede kløfter mellem samfundsgrupper.

Løsningen på mange alvorlige samfundsudfordringer afhænger af menneskets evne til at anvende ny og eksisterende teknik. Med baggrund i vores kompetence, hvad angår nye produkter og services, som f.eks. kunstig intelligens, automatisering og robotisering, har vi gode muligheder for at bidrage til og påvirke digitaliseringen af samfundet i positiv retning.

Ny teknik – mindre ressourceforbrug

Energi, vand, mad og råvarer er eksempler på knappe ressourcer. Ny teknik kan bidrage til effektivisering og et mindre ressourceforbrug.

Der findes dog kun ganske lidt, som i dag peger på, at den tekniske udvikling i sig selv er løsningen. I stedet for skal genvindingen af ressourcer øges og en cirkulær økonomi stimuleres.

Vi har meget gode muligheder for at skabe nye forretningsmodeller, der er baseret på digitalisering, som ligger på linje med den cirkulære økonomis tanker om mindre input, øget effektivitet og mindre ressourcespild.

Klimaet – sådan bidrager vi til lavere udslip

Ved at udvikle tjenester, som hjælper kunder med at få informationer om deres direkte og indirekte påvirkning, f.eks. ved at undersøge energiforbruget nærmere og vha. transparens omkring kuldioxidpåvirkningen fra e-handel og effektivisere logistik og transporter, kan vi bidrage til lavere udslip. 

Vores kompetence bidrager til forbedret effektivitet ved hjælp af smarte elmålere og andre digitale løsninger. Vi forbedrer også opkoblingsmulighederne, fremmer anvendelsen af kollektiv trafik, vedvarende energi og gennem systemer, der samler informationer om energianvendelsen, kan vores kunder øge transparensen med henblik på deres CO2-udslip.

Læs vores miljøpolitik

Vi arbejder for et fossilfrit Norden

Sammen med mere end 40 andre virksomheder inden for it-konsulentbranchen deltager vi i arbejdet med at udvikle en fossilfri, klimapositiv og konkurrencedygtig it-konsulentsektor. Planen udvikles inden for rammerne af et Fossilfrit Sverige og skal tydeliggøre, hvordan vores branche, sammen med brugere af digitale løsninger, politikere og andre beslutningstagere kan gøre det muligt at opnå et fossilfrit Sverige senest i 2045 og samtidig fremme globalt holdbare løsninger.

Klimaregnskab

Vi udarbejder et klimaregnskab - Carbon Footprint Assessment - for 2018 for at få et indtryk af, hvordan vores klimaaftryk ser ud, og hvad der skal til for at Knowit skal blive en klimaneutral virksomhed. Rapporten udarbejdes i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), som er den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for måling af drivhusgasser og for rapportering af en virksomheds klimapåvirkning.

Klimaregnskabet omfatter vores direkte CO2-udslip, som f.eks. transport både til og fra arbejde og i virksomhedsøjemed, og indirekte CO2-udslip fra indkøb af elektricitet, køling og varme til kontorer, materialer og investeringsgoder i forbindelse med renovering af kontorer, affald og transporter. Resultatet fremgår af Knowits bæredygtighedsrapport 2018.

Miljøcertificering

For os er det vigtigt at kombinere kundens behov og krav med vores miljømæssige knowhow. Derfor uddanner vi løbende medarbejdere i miljøspørgsmål. Dele af Knowit er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015.

Download Knowits ISO-14001-certifikat

Vores vigtigste aktiv - vores medarbejdere

Hos Knowit arbejder der omkring 2.000 personer i seks lande. Gennemsnitsalderen er 41 år, og 25 % er kvinder, et tal som vi arbejder på at få i vejret. Ligestilling et er vigtigt spørgsmål, og det er naturligt for os, at alle medarbejdere behandles ens uanset alder, køn, etnicitet, religion med mere. Vi udsender medarbejderundersøgelser regelmæssigt for at finde ud af, hvordan vi kan blive bedre som arbejdsgiver.

Vores medarbejderløfte

GROW

Vi har et innovativt miljø, som bidrager til personlig udvikling, hvor tryghed, engagement og glæde er i fokus.

CREATE A DIFFERENCE

Med vores unikke viden, kompetencer og egenskaber bidrager vi til et mere bæredygtigt og menneskeligt samfund.

TOGETHER

Vi samarbejder og støtter hinanden for at skabe muligheder for at være kreative i vores arbejde. Vi deler vores viden med andre og arbejder tæt sammen med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

Medarbejderskab og tiltrækning af kompetence

Vi måler løbende medarbejdertilfredsheden og eNPS – viljen til at anbefale arbejdspladsen. Såvel medarbejderindeks, som viljen til at anbefale Knowit som arbejdsplads ligger fortsat meget højt. Ifølge employer branding-virksomheden Universums Karriärbarometer for målgruppen young professionals, ligger Knowit på en 20. plads inden for it/ data og er dermed den eneste af de svenske it-konsulentvirksomheder, som er kommet med på top 50-listen.

Mere om hvordan det er at arbejde hos Knowit

Den sunde arbejdsplads

Sygefraværet inden for it-branchen generelt, og også hos Knowit, ligger på cirka tre procent, hvilket er lavt, hvis man sammenligner med samfundet i det store hele.

Den største sundhedsrisiko i vores branche er at blive ramt af psykosocial sygdom på grund af en krævende arbejdssituation og stress. I 2018 blev der lanceret et projekt om den sunde arbejdsplads med det formål at understøtte medarbejdernes generelle helbredstilstand med den målsætning at:

  • Mindske det samlede antal af sygemeldte medarbejdere væsentligt.
  • Øge kendskabet til medarbejdere og chefer om stressrelaterede sygdomme og risiko for udbrændthed.
  • Forkorte den gennemsnitlige tid for langtidssygemeldinger gennem aktive rehabiliteringstiltag.
  • Øge den fysiske aktivitet blandt medarbejderne i Knowit.


Vi foretager både koncerndækkende og lokale satsninger for at gøre Knowit til en sundere arbejdsplads. Medarbejdere får information om psykosocial sygdom og stress. Chefer og ledere bliver uddannet i, hvordan man forebygger stressrelaterede sygdomme og udbrændthed på arbejdspladsen. Vi foretager også satsninger for hurtigere rehabilitering af medarbejdere med langtidssygemeldinger samt sundhedsforebyggende undersøgelser af alle medarbejdere.

Aktiviteterne gennemføres i Sverige i perioden september 2018 til februar 2019, og derefter i Norge. I løbet af 2019 og 2020 gennemfører vi samme tiltag i vores virksomheder i Finland, Danmark og Tyskland.

Gennem nogen tid har vores kontorer i Sverige stået i spidsen for lokale aktiviteter, som f.eks. gruppetræning, tæl-skridt konkurrencer, personlig coaching og inspirerende foredrag om velvære, kost, træning og mindfulness.

Vi forventer at se effekten af vores arbejde i Sverige med den sunde arbejdsplads i løbet af 2019, og i de øvrige lande fra 2020.

Vi arbejder videre med projektet i 2019 for at opnå vores mål. Vi fortsætter blandt andet med at øge bevidstheden hos medarbejderne, videreuddanne chefer og ledere, fokusere mere på sundhedsfremme og arbejde videre med aktive tiltag for at forkorte rehabiliteringstiden.

Ligestilling og mangfoldighed

Vi prioriterer ligestillingsspørgsmål højt. Det er naturligt, at alle medarbejdere behandles ens uanset alder, køn, etnicitet og religion.

Andelen af kvinder i Knowit fortsætter med at stige og nærmer sig nu 30 procent. Der sidder tre kvinder og tre mænd i koncernbestyrelsen.

Siden 2016 har Knowit drevet et udviklingsprogram med det formål at gøre Knowit til en mere attraktiv arbejdsplads for kvinder. Vi har tilbudt konsulentudviklingsprogrammet GROW siden 2018, og det retter sig mod kvindelige medarbejdere for at forbedre ligestillingen i Knowit og for at holde fast i og udvikle kompetencer. Knowits mange ligestillingsinitiativer blev belønnet med en delt andenplads ved uddelingen af Allbrightprisen 2018. Prisen uddeles af Allbright Foundation til den børsnoterede virksomhed, der har gjort de største fremskridt på ligestillingsfronten i det forgangne år.

Arbejde med sexchikane

Vi arbejder aktivt med henblik på at forebygge og forhindre forekomsten af sexchikane. En opdateret handlingsplan mod diskrimination og chikane blev indført i 2018.

Der lægges også stor vægt på det proaktive arbejde, som har fokus på at udbrede viden, tilbyde et forum for diskussion og skabe en kultur, som er præget af respekt og tryghed. Arbejdet bygger på lovgivning og arbejdsgiveransvar, men også på psykologisk viden om behov ved stress. Det er målet at skabe en proces, så der træffes konkrete foranstaltninger med henblik på at håndtere hændelsen, for eksempel samtalestøtte under trygge former.

Arbejdet reguleres af vores Code of Conduct og ligestillingspolitik.

Kønsbevidst rekruttering for øget ligestilling

For os er det vigtigt at nå ud til alle kompetente kandidater, når vi rekrutterer til nye tjenester. Uanset hvilket køn man har. For at imødegå dette har vi anvendt mere kønsbevidsthed omkring rekruttering, hvor vi aktivt arbejder med vores jobannoncer for at nå ud til både kvindelige og mandlige jobansøgere.

Vores forretning

Tjenester til menneskelig digitalisering og cirkulær økonomi

Vores strategi går ud fra at skabe en langsigtet værdi for kunder gennem moderne og kreative løsninger til digitalisering og innovation. Vi leverer projekter, der bidrager til samfundets udvikling og involverer det menneskelige aspekt både på baggrund af brugervenlighed og integritet. En opgave er at bidrage med kompetence til øget forståelse for, hvordan digitalisering kan bidrage til en cirkulær økonomi og et forbedret samfund.

Vores kompetence inden for cybersikkerhed er en ressource i både interne og eksterne projekter med henblik på at sikre, at data og personoplysninger ikke anvendes i negative eller ulovlige sammenhænge.

Sikkerhedsløsninger i frontlinjen

Håndteringen af store mængder data i skyen indebærer en øget kompleksitet, hvad angår sikkerhedsspørgsmål. Vi leverer både cloudløsninger og sikkerhedstjenester med henblik på implementering og drift. Det samme gælder for AI-applikationerne, hvor teknik og jura er tæt knyttet sammen. Vi leverer både den tekniske løsning og støtte til at håndtere sikkerhed med henblik på integritet.

Services som reducerer miljøpåvirkningen

Vi tilbyder services, som bidrager til at materielle ressourcer anvendes mere effektivt, for eksempel gennem lavere ressourceudnyttelse, tjensteficering – som f.eks. udlejning og deling, samt smartere genvinding.

Arbejds- og menneskerettigheder iht. Code of Conduct

Vi agerer på markeder med velfungerende retssystemer, hvad angår menneskerettigheder og miljøpåvirkning. De leverandører og underkonsulenter, som vi benytter, skal arbejde i overensstemmelse med samme grundlæggende værdier som os.

Vores virksomhedskultur, der præges af mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere, bygger på respekt, åbenhed og ærlighed.

Udover at vi overholder love og forordninger i de lande, hvor der drives virksomhed, så følger selskabet også retningslinjer i form af selskabsspecifikke regelsæt og politikker.

Alle vores ansatte og underkonsulenter skal beskytte Knowits og vores kunders materielle ressourcer samt adgang til informationer.

Etiske anliggender

Vi har robuste systemer til at forhindre korruptions- og svindtilfælde, herunder at øge transparensen af risici. Dette er en forudsætning for at levere til offentligt ejede virksomheder og den offentlige sektor.

I overensstemmelse med Knowits Code of Conduct må ingen ansat give eller tage imod bestikkelse. Gaver eller tjenester må kun tilbydes eller modtages inden for rammerne af god forretningspraksis og under forudsætning af, at de overholder gældende lovgivning på de markeder, hvor vi er aktive.

Sådan integreres bæredygtighed i forretningsmodellen og virksomheden

Vi bestræber os på at minimere påvirkningen på miljøet, og derfor gennemgår vores medarbejdere en intern miljøuddannelse. Knowit AB er certificerede iht. ISO 14001:2015.

For at måle og følge op på, hvordan vores ansatte rejser i tjenesten samt til og fra arbejdet har man siden 2015 gennemført en årlig bæredygtighedsundersøgelse. De direkte CO2-udslip, som skyldes rejser i tjenesten, er reduceret hvert år, siden vi begyndte at måle.

Vores politikker

Arbejdsmiljøpolitik

Ingen ansatte bør rammes af fysisk eller psykisk sygdom eller blive skadet, som en følge af deres arbejde. Hvis dette alligevel skulle ske, har Knowit som arbejdsgiver en beredskabsplan med henblik på at håndtere situationen og hjælpe vedkommende, der rammes.

Code of Conduct

Vores virksomhedskultur bygger på grundlæggende værdier og ønsket om et bæredygtigt samfund, og skabes i mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere, og bygger på respekt for menneskets værd og værdighed, åbenhed og ærlighed.

Code of Conduct

Handlingsplan for negativ særbehandling og chikane

Knowit har nultolerance over for negativ særbehandling og enhver form for chikane. I en handlingsplan beskrives de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og forhindre negativ særbehandling, chikane og sexchikane. Her findes også forholdsregler for, hvordan en anmeldelse eller en påstand om dette, skal behandles og håndteres.

Handlingsplan i forbindelse med stressrelateret sygdom

I samfundet stiger andelen af stressrelaterede sygdomme. Denne handlingsplan beskriver, hvordan Knowit arbejder for at forebygge stressrelaterede sygdomme, samt hvordan vi arbejder med at rehabilitere de personer, som alligevel ender i stressrelaterede sygemeldinger.

Informationssikkerhedspolitik

Formålet med denne politik er at beskytte vores kunder, Knowit som selskab, vores varemærke, vores ansatte og vores forretninger mod fejl og afbrydelser samt reducere risici og skader ved at forhindre og håndtere uønskede hændelser og begivenheder.

Informationssikkerhedspolitik

Integritetspolitik

I vores integritetspolitik beskriver vi den behandling af personoplysninger, som foregår inden for rammerne af vores virksomhed, formålet med behandlingen, hvilket lovgrundlag vi har for behandlingen, hvem vi må dele dine personoplysninger med og dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Integritetspolitik

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitikken giver os fælles retningslinjer for intern og ekstern kommunikation. Den beskriver også, hvordan vi fordeler ansvaret for kommunikation.

Kommunikationspolitik

Ligestillingspolitik

Gennem informationer skal vi øge bevidstheden om ligestillingsspørgsmål og bestræbe os på at udvise åbenhed og ligebehandling i hele virksomheden.

Miljøpolitik

I det daglige arbejde skal vores medarbejdere, underkonsulenter og andre personer, der arbejder under vores arbejdsledelse i vores lokaliteter, være bevidste om selskabets positive og negative miljøpåvirkning og arbejde for at minimere negativ påvirkning.

Miljøpolitik

Til toppen