En stadig mere opkoblet verden

Udviklingen i retningen af en opkoblet verden kan sammenfattes med digitalisering og automatisering, der styrker relationer, øger effektivisering og muliggør innovation. Ny teknologi ændrer ikke bare vores måde at leve på, men også vores værdier og relationer.

Med den teknologiske udvikling opstår der også trusler mod den personlige integritet, sikkerhedsmangler, hacking af data, internetkriminalitet og øgede kløfter mellem samfundsgrupper.

Løsningen på mange alvorlige samfundsudfordringer afhænger af menneskets evne til at anvende ny og eksisterende teknologi. Med baggrund i vores kompetence hvad angår nye produkter og tjenester såsom kunstig intelligens, automatisering og robotisering har vi gode muligheder for at bidrage til og påvirke digitaliseringen af samfundet i positiv retning.

Ny teknologi – mindre ressourceforbrug

Energi, vand, mad og råvarer er nogle eksempler på knappe ressourcer. Ny teknologi kan bidrage til effektivisering og et mindre ressourceforbrug. Der er dog ikke meget, som i dag peger på, at den teknologiske udvikling i sig selv er løsningen. I stedet for skal genvindingen af ressourcer øges, og en cirkulær økonomi stimuleres.

Hos Knowit har vi gode muligheder for at skabe nye forretningsmodeller baseret på digitalisering, som ligger på linje med den cirkulære økonomis tanker om mindre input, øget effektivitet og mindre ressourcespild.

Klimaet – sådan bidrager vi til lavere udslip

Ved at udvikle tjenester, som hjælper kunder med at få informationer om deres direkte og indirekte påvirkning, f.eks. ved at undersøge energiforbruget nærmere og vha. transparens omkring kuldioxidpåvirkningen fra e-handel og effektivisere logistik og transporter, kan vi bidrage til lavere udslip.

Vores kompetence bidrager til forbedret effektivitet ved hjælp af smarte elmålere og andre digitale løsninger. Vi forbedrer også opkoblingsmulighederne og fremmer anvendelsen af kollektiv trafik og vedvarende energi, og gennem systemer, der samler information om energianvendelsen, kan vores kunder øge transparensen i forhold til deres CO2-udledning.

Vejen fra klimaneutrale aktiviteter i 2019 til fossilfrie aktiviteter i 2045

I 2018 og 2019 har vi sammen med over 40 andre virksomheder inden for digitaliseringskonsulentbranchen udarbejdet en køreplan for en fossilfri, klimapositiv og konkurrencedygtig digitaliseringskonsulentsektor. Planen blev udviklet på foranledning af den svenske regering inden for rammerne af Fossilfrit Sverige.

En del af køreplanen er, at vi har forpligtet os til at halvere CO2-udledningen fra vores egne aktiviteter inden 2030 i forhold til 2018, og at vi skal være helt fossilfri senest i 2045. For at opnå dette er vi nødt til at fortsætte med at nedbringe vores flyrejser og forlænge levetiden af vores computere og mobiltelefoner. På baggrund af vores klimaregnskab for 2019 ser vi, at vores fælles bæredygtighedsarbejde er begyndt at have en effekt, og at vi er på rette vej. Men ligesom alle andre selskaber og virksomheder er vi i begyndelsen af vores omstilling.

Årligt klimaregnskab for vores klimaaftryk

Siden 2018 har vi hvert år aflagt klimaregnskab for at forstå, hvordan vores klimaaftryk udvikler sig, og hvilke foranstaltninger der er nødvendige for som minimum at opnå en halvering af vores CO2-udledning frem til 2030 i forhold til 2018 og for at være helt fossilfri senest i 2045. Rapporten udarbejdes i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), som er den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for måling af drivhusgasser og for rapportering af en virksomheds klimapåvirkning.

Klimaregnskabet omfatter vores direkte CO2-udslip, f.eks. transport både til og fra arbejde og i virksomhedsøjemed samt indirekte CO2-udslip fra indkøb af elektricitet, køling og varme til kontorer, computere, mobiltelefoner og byggematerialer og investeringsgoder i forbindelse med renovering af kontorer og transporter. Vi måler og rapporterer også vores klimapåvirkning forårsaget af den serverdrift, vi køber til vores egen virksomhed og til de kunder, som vi har en driftsforpligtelse over for. Med udgangspunkt i klimaregnskaber og gennem aktive tiltag, bevidste valg og klimakompensation har vi nu været en klimaneutral virksomhed siden 1. januar 2019. Beregningerne i vores klimaregnskab er foretaget i overensstemmelse med en standard for klimaneutralitet, der hedder PAS 2060. Vores klimaneutralitet er revideret og bekræftet af ZeroMission i overensstemmelse med standarden.

 

Miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015

For os er det vigtigt at kombinere kundens behov og krav med vores miljømæssige knowhow. Derfor uddanner vi os løbende inden for miljøspørgsmål. Dele af Knowit er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015.

Til toppen